0912 232 334

Kỹ Năng Thuyết trình tự tin và thuyết phục trước Đám đông

Nói Ấn Tượng, Thuyết Trình Thuyết Phục